Všeobecné obchodní podmínky

 

Název subjektu: J+J CATERING spol. s r.o.
IČO: 257 75 006
Spisová značka: C 69096 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 23. června 1999
Sídlo: Petržílova 3299/11, Modřany, 143 00 Praha 4


I.
Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují zejména vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.jjcatering.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají výhradně v českém jazyce a po svém uzavření je internetovým obchodem archivována.
 4. Internetový obchod může své obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti předchozích verzí obchodních podmínek. O novém znění obchodních podmínek informuje internetový obchod prostřednictvím internetového portálu nebo jiným vhodným způsobem tak, aby se s nimi mohl zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit.


II.
Specifikace nabízeného zboží

 1. Zákazník je seznámen a srozuměn s tím, že předmětem kupní smlouvy je dodávka teplých hotových jídel, jejichž výrobcem je výhradně společnost J+J CATERING spol. s r.o. (dále jen „společnost“), zveřejňovaných na internetovém obchodu.
 2. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě (do 4 hodin od uvaření – to je do 13:00).
 3. Pokud je jídlo potřeba dohřát, je nutné ho přemístit na talíř a přihřát v mikrovlnné troubě.
 4. Pokud dojde omylem k poškození či narušení obalu zákazníkem konzumace se nedoporučuje.
 5. Při ohřevu je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení, případně opaření zákazníka.


III.
Uzavření kupní smlouvy

 1. Internetový obchod na svém portálu uveřejňuje jídelní lístek minimálně na 2 týdny dopředu. Ceny jsou uváděny včetně DPH a včetně dovozu na dodací adresu zákazníka.
 2. Minimální odběr jídel s dovozem na dodací adresu není omezen.
 3. Objednávky na internetovém portálu se uzavírají v 8h v den rozvozu. Poté je ještě možnost pouze telefonicky objednat do doby výjezdu řidiče.
 4. Jídla se rozváží pouze ve všední dny mimo státních svátků a mimo celozávodní dovolené společnosti (zpravidla bývá pouze po vánočních svátcích).
 5. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, neboť toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží Zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 6. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 7. Objednané zboží dle výběru zákazníka lze vyzvednout i na výdejových místech určených prodávajícím a zveřejněných na internetovém portále.


IV.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě. Odesláním registračního formuláře se považuje za uzavření smlouvy.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a počet kusů zboží.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrdit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři, potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, včetně podmínek ochrany osobních údajů.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku v den dodání do 8h prostřednictvím internetového portálu, telefonicky na tel. čísle: +420 777 280 963 nebo prostřednictvím e-mailu: info@jjcatering.cz
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.


V.
Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém portálu může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


VI.
Doručování informací

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


VII.
Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tentopostup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů nalezne kupující na internetových stránkách odkaz: Ochrana osobních údajů.


VIII.
Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa:  https://adr.coi.cz/cs. On-line platformu při řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je možné využít na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce  vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetímosobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové  vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.

 

Ke stažení PDF